Accueil > Actualités > Cassolada al peu del Castellet de Perpinyà en defensa del català a l’Escola

Concert de casseroles le samedi 6/02 à 14h30 pour le maintien du catalan dans les collèges

Cassolada al peu del Castellet de Perpinyà en defensa del català a l’Escola

vendredi 5 février 2016, par cnt66

"És necessari actuar ràpidament si volem reduir les desigualtats en lloc d’amplificar-les, si volem evitar una concurrència entre les diferents assignatures i el desmantellament de l’Escola Pública, si volem salvar el català !"

CASSOLADA AL PEU DEL CASTELLET (Perpinyà)
EL DISSABTE 6 DE FEBRER A LES 14H30
seguida d’actuacions musicals.

El Centre Cultural Català Casal Jaume I de Perpinyà (el Casal) ha fet una crida a professors de català de les escoles, col•legis i liceus, les associacions i col•lectius per la defensa de la llengua, els pares d’alumnes, els alumnes i ex-alumnes de català per participar en una cassolada reivindicativa en defensa del català a l’escola. Serà el proper dissabte a les 14:30h al peu del Castellet, a continuació hi hauran actuacions musicals.

A la rentrada de 2016 s’ha posat en marxa una unova reforma a les escoles. Segons els textos, l’ensenyament de les llengües regionals no s’hauria de veure afectat. Ara bé, s’ha constatat disparitats en la interpretació entre establiments educatius. El que s’ha adonat que afecta greument el futur del català en l’ensenyament públic. "Efectivament, constatem una reducció d’hores de llengua d’entre un 30% i un 75% segons l’establiment ; fins i tot la supressió pura i simple de la secció bilingüe votada en el darrer Consell d’Administració del col•legi de Prada", segons ha manifestat el Casal.

El Ministeri d’Educació Nacional francès havia assegurat que la reforma no tindria efectes negatius sobre les seccions bilingües (ja que segueixen regides per la circular 2001-166 relativa a les llengües regionals) i això és cert en l’acadèmia de Bretanya i fins i tot en el País Basc, entre altres. Ara bé, el Casal remarca que "el Rectorat de Montpeller no dóna la partida pressupostària necessària als establiments nord-catalans perquè puguin mantenir el nombre d’hores".

Tot recordant que l’ensenyament bilingüe és una secció que comença en Maternal i que continua fins a Terminal. Per al Casal, "si al col•legi es veuen reduïdes les hores de manera important, les escoles i els liceus es veuran afectats, el que significaria la mort de l’ensenyament del català i pel que fa a l’opció del català oberta a tots els alumnes a partir de 6è serà suprimida en alguns col•legis".

Aquesta tendència general tindrà moltes conseqüències negatives, segon el Casal, ja que la disminució del nombre d’alumnes que poden escollir el català com a ensenyament complementari i, per tant, la pèrdua de l’oportunitat de descobrir la llengua i la cultura regionals ; un empobriment de l’ensenyament del català ; l’ amenaça pels projectes existentsi l’augment de les desigualtats entre col•legis.

Suport a les reivindicaciosns dels professors de Secundària

L’APLEC, l’Associació per l’ensenyament del català a la Catalunya Nord, fa una crida als pares perquè demanin als col•legis del seus fills l’escolarització en català o en bilingüe en català a la qual tenen dret els infants de la Catalunya Nord segons la Llei d’Educació Nacional. Ho ha fet a partir d’una carta que ha enviat a tots els caps d’establiment de la Catalunya Nord perquè tinguin clares les diposicions de la nova Llei.

La Bressola també s’ha solidaritzat amb el col•lectiu de professors que ensenyen en català i han assegurat : "No podem acceptar que una reforma o modificació de llei serveixi per a retallar drets als nord catalans i que s’utilitzi avui, la nova Reforma dels Col•legis per a reduir l’oferta d’ensenyament en català ja insuficient a Catalunya Nord".

Aire Nou de Bao i el Casal consideren que cal actuar ràpidament "si volem reduir les desigualtats en lloc d’amplificar-les, si volem evitar una concurrència entre les diferents assignatures i el desmantellament de l’Escola Pública, si volem salvar el català !" i fan una crida a participar a la cassolada de dissabte.

http://www.llibertat.cat/2016/02/cassolada-al-peu-del-castellet-de-perpinya-en-defensa-del-catala-a-l-escola-33860


Concert de casseroles le samedi 6/02 à 14h30 pour le maintien du catalan dans les collèges

LA RÉFORME DU COLLÈGE MENACE L’AVENIR DU CATALAN DANS LES ÉTABLISSEMENTS DE LA CATALOGNE NORD

À la rentrée 2016, la réforme des collèges entre en vigueur. Selon les textes, l’enseignement des langues régionales ne serait pas touché, cependant, force est de constater les disparités d’interprétation d’un établissement à un autre, compromettant gravement l’avenir du catalan dans l’enseignement public.

En effet, nous constatons une réduction d’heures de langue catalane entre 30 et 75% selon l’établissement, voire la suppression pure et simple de la section bilingue votée par le dernier Conseil d’Administration du collège de Prades.

Le Ministère de l’Éducation Nationale avait assuré que la Réforme n’aurait pas d’effet négatif sur les filières bilingues (qui restent régies par la circulaire 2001-166 relative aux langues régionales), et ceci se vérifie dans les académies de Bretagne, ou du Pays Basque. Or, il semblerait que le Rectorat de Montpellier n’ait pas assigné les enveloppes budgétaires spécifiques aux établissements nord-catalans nécessaires pour maintenir le nombre d’heures.

Rappelons que l’enseignement bilingue est une section qui commence dès la Maternelle et qui se poursuit jusqu’en Terminale. Si le collège réduit ses heures, les écoles et lycées se verront affectés et à terme c’est la mort programmée de l’enseignement du catalan.

Quant à l’option catalan ouverte à tous les élèves, à partir de la 6ème, elle va, elle aussi, être supprimée dans certains collèges.

Cette tendance générale aura de nombreuses conséquences négatives :

* La diminution du nombre d’élèves pouvant choisir le catalan en tant qu’enseignement complémentaire et donc la perte de l’opportunité de découvrir la langue et la culture régionales.

* L’appauvrissement du niveau d’enseignement de la langue.

* La mise en danger des projets existants.

* L’augmentation des inégalités entre les collèges.

La situation est préoccupante. Il faut réagir rapidement si l’on veut réduire les inégalités au lieu de les amplifier, si l’on veut éviter la mise en concurrence des matières et le démantèlement de l’école publique, si l’on veut sauver le catalan !

Nous appelons les professeurs de catalan des écoles, collèges et lycées, ainsi que les associations et collectifs pour la défense de la langue et culture catalanes, les parents d’élèves, les élèves et ex-élèves de catalan, ainsi que toutes les personnes sensibles à la sauvegarde de la langue catalane à nous rejoindre

À UN CONCERT DE CASSEROLES AU PIED DU CASTILLET (Perpignan)

SAMEDI 6 FÉVRIER À 14H30

suivi d’animations musicales

Venez nombreux avec vos casseroles pour faire un maximum de bruit !

LA REFORMA DELS COL•LEGIS AMENAÇA EL FUTUR DEL CATALÀ ALS CENTRES EDUCATIUS DE CATALUNYA NORD

A la rentrada de 2016 es posa en plaça una nova reforma als col•legis. Segons els textos, l’ensenyament de les llengües regionals no s’hauria de veure afectat, tanmateix constatem disparitats en la interpretació entre establiments educatius. Aquest fet compromet greument el futur del català en l’ensenyament públic.

Efectivament, constatem una reducció d’hores de llengua d’entre un 30% i un 75% segons l’establiment ; fins i tot la supressió pura i simple de la secció bilingüe votada en el darrer Consell d’Administració del col•legi de Prada.

El Ministeri d’Educació Nacional havia assegurat que la reforma no tindria efectes negatius sobre les seccions bilingües (ja que segueixen regides per la circular 2001-166 relativa a les llengües regionals) i això és cert en l’acadèmia de Bretanya i fins i tot en el País Basc, entre altres. Ara bé, el Rectorat de Montpeller no dóna la partida pressupostària necessària als establiments nord-catalans perquè puguin mantenir el nombre d’hores.

Recordem que l’ensenyament bilingüe és una secció que comença en Maternal i que continua fins a Terminal. Si al col•legi es veuen reduïdes les hores de manera important, les escoles i els liceus es veuran afectats, el que significaria la mort de l’ensenyament del català.

Pel que fa a l’opció del català oberta a tots els alumnes a partir de 6è serà suprimida en alguns col•legis.

Aquesta tendència general tindrà moltes conseqüències negatives :

* La disminució del nombre d’alumnes que poden escollir el català com a ensenyament complementari i, per tant, la pèrdua de l’oportunitat de descobrir la llengua i la cultura regionals.

* Un empobriment de l’ensenyament del català.

* L’amenaça pels projectes existents.

* L’augment de les desigualtats entre col•legis.

És necessari actuar ràpidament si volem reduir les desigualtats en lloc d’amplificar-les, si volem evitar una concurrència entre les diferents assignatures i el desmantellament de l’Escola Pública, si volem salvar el català !

Cridem els professors de català de les escoles, col•legis i liceus, les associacions i col•lectius per la defensa de la llengua, els pares d’alumnes, els alumnes i ex-alumnes de català, així com a totes les persones que volen unir-se a nosaltres

A UNA CASSOLADA AL PEU DEL CASTELLET (Perpinyà)

EL DISSABTE 6 DE FEBRER A LES 14H30

seguida d’actuacions musicals.

Veniu nombrosos amb les vostres cassoles per fer molt de soroll !