Accueil > Actualités > Retrait de la loi travail ! Ni amendable ni Négociable !

Retrait de la loi travail ! Ni amendable ni Négociable !

mardi 22 mars 2016, par cnt66

Initialement prévue le 9 mars, la présentation du projet de la loi El Khomri devant le Conseil des ministres aura lieu ce jeudi 24 mars.

Afin de renforcer le mouvement de protestation pour le retrait pur et simple de cette loi patronale, la CNT 66 appelle à se joindre au rassemblement prévu par le Collectif des Jeunes Révoltés, ce jeudi 24 mars à 11h30 au Castillet.

Tous nos acquis ont été obtenus par la lutte
Tous dans la rue ce jeudi 24 mars à 11h30 au Castillet ! Perpignan.
Tous en grève générale interprofessionnelle public/privé le 31 mars !
La Loi Khomri ! Non Merci !

Les mobilisations des 9 et 17 mars ont été des succès, pour autant nous tenons à dénoncer l’attitude policière très répressive, alors que nous n’en sommes qu’à la 2ème manif contre ce projet, on compte déjà prés d’une trentaine d’arrestations en France (Nantes, Paris, Lyon, Marseille, Rennes… dont deux de nos camarades à Perpignan qui défilaient pacifiquement, et interpellés violemment de manière injustifiée).

Tout le monde a bien compris que les petits arrangements du gouvernement avec la CFDT et ses alliés ne changent rien sur le fond : la loi El Khomri n’est ni amendable ni négociable et doit être retirée.

LE MEDEF en RÊVAIT, LA GAUCHE L’A FAIT !

Ce projet de loi n’est pas une simple réécriture du Code du Travail mais bien sa destruction, elle donne la primeur aux accords d’entreprise. C’est une régression sans équivalent. Avec le taux de chômage actuel, le rapport de forces est déséquilibré et c’est un boulevard qui est ouvert aux patrons pour exploiter sans limites. Des conditions minimales seront imposées au niveau local dans un contexte où les salariés ne seront pas en position de se défendre.

Cette loi s’en prend à l’ensemble des travailleurs jusqu’aux plus précaires : par exemple les apprentis mineurs à partir de 16 ans pourront être contraints à travailler 40h par semaine et jusqu’à 10h/jour pour un salaire de misère par rapport aux adultes. Le gouvernement Hollande offre la jeunesse en pâture au patronat.
Aujourd’hui presqu’un étudiant sur deux doit travailler pour financer ses études avec des emplois précaires. Quand ils veulent rentrer sur le marché du travail, leur statut reste toujours précaire (CDD, stages, service civique…). Avec ce projet de loi, leur perspective c’est la précarité à vie !

Tous les salariés sont concernés y compris les agents titulaires ou non de la Fonction Publique avec la légalisation de la précarité. Le projet de loi prévoit le recrutement de « contractuels à temps complet ou incomplet en fonction des besoins du service ».

Toute la déréglementation des 35h sera immédiatement transposable par simple décret aux 3 versants de la Fonction Publique.

Cette loi ouvre la voie à toujours plus de dérégulation et de flexibilité dans l’entreprise au détriment des travailleurs : en plus d’un plafonnement aux prud’hommes des indemnités en cas de licenciement illégal, elle facilite les licenciements économiques et privilégie les accords d’entreprise au cas par cas, au détriment d’une réglementation collective à tous.


Appel du collectif Jeunes Révoltes

24 Mars. Non A La Loi Travail

Loi Travail : non, merci !

Lycéens. Étudiants. Chômeurs. Précaires.
Ensemble pour le retrait de la loi travail.

Rassemblement le 24 Mars à 11h30 au Castillet.

Puis manifestation à 13h00.

Et assemblée générale au forum de l’emploi au palais des expositions.

On compte sur vous.

On vaut mieux que ça !!!!

Lire le tract du collectif de jeunes perpignanais, les Jeunes révoltés

Appel "Jeunes révoltés" - 17 mars


Mobilització estudiantina arreu de l’hexàgon francès el mateix dijous.

A Perpinyà, el dijous, concentració al Castellet i tot seguit manifestació.

L’anarcosindicalisme rossellonès dóna suport a les protestes estudiantils en el marc de la preparació de la vaga general al sector públic i privat, el 31 de març.

Dies de vaga a Catalunya Nord, i més enllà.

Retirada de la llei de treball, ni esmenable ni negociable.

Si avui hi ha vaga a la funció pública, demà dimecres serà La Poste i infermers anestesistes.

TRAMUNTANA VERMELLA MAIL 22/03/2016
Perpinyà (Rosselló).-

Inicialment previst pel 9 de març finalment la presentació del projecte de la llei El Khomri en el consell de ministres francès es farà aquest dijous 24 de març.

Per la seva banda, la CNT 66 anuncia que a fi de reforçar el moviment de protestes socials per aconseguir la retirada pur i simple d’aquest llei patronal s’adhereix a la concentració convocada pel Col•lectiu dels Joves Revoltats el dijous, 24 mars, a les 11:30h al peu del Castellet de Perpinyà.

Al mateix temps, avui dimarts, la funció pública fa vaga seguint la crida de la Intersindical (FSU-CGT-FO-CFTC-Solidaires), que ha convocat una concentració avui, a les 17:30h, davant la prefectura de Perpinyà. Un moviment de vaga per demanar un augment dels salaris de la funció pública, però també dels jubilats i les seues pensions, tant del sector públic com del privat.

Per demà dimecres hi ha anunciades dues vagues, la dels infermers anestesistes i la de carters, totes dues a nivell estatal francès.

En el marc de la vaga general a l’hexàgon francès contra la llei El Khomri, a nivell dels sectors públic i privat, convocada pel dijous 31 de març hi ha un munt de convocatòries de mobilització prèvia.

A Perpinyà el Col•lectiu Jeunes Révoltes en un full volant convoca el 24 de mars a la mobilització, amb el lema ‘Non A La Loi Travail. Loi Travail : non, merci !’. Una crida dirigida especialment als estudiants de Secundària, Universitària, joventut aturada i joventut precària, que la joventut es mobilitzi aplegada per aconseguir la retirada de la llei de treball.
En aquesta mobilització del dijous 24 de març, a les11:30h, convoquen una nova concentració al peu del Castellet de Perpinyà i tot seguit, a les 13:00h, una manifestació. Posteriorment, una assemblea general al fòrum de la feina al palau de les Exposicions. El col•lectiu recorda que compte amb la participació a qui es fa la crida. I que “on vaut mieux que ça !”.

En la convocatòria de vaga general es proclama :
“Tothom a la vaga general del 31 de març ! Tot el que s’ha aconseguit ha estat lluitant ! Llei Khomri, no gràcies !

Les mobilitzacions dels dies 9 i 17 de març han estat un èxit, encara que cal denunciar l’actitud de la policia, molt repressiva, tot i que solament es feia la segona manifestació contra aquest projecte de lle ja hi havia més d’una trentena de detencions entre Nantes, París, Lió, Marsella, Rennes… i els nostres dos camarades a Perpinyà que es manifestaven pacíficament, a més d’identificacions, fetes violentament i de manera injustificada.

Tothom ha entès que els petits canvis en el text del projecte de llei que el Govern va pactar amb la CFDT i els seus aliats no canvien res en el fons : la llei El Khomri no és esmenable ni negociable i ha d’ésser retirada.

Le MEDEF ho somiava i l’esquerra ho fa !

Aquest projecte de llei no correspon a una simple reescriptura del Codi de Treball ja que és la seva destrucció, dóna prioritat als acords d’empresa. Es tracta d’una regressió sense equivalent. A causa de la taxa actual de l’atur laboral la relació de forces es desequilibrat, una avinguda oberta a la patronal per poder explotar sense límits. Unes condicions mínimes s’imposaran a nivell local en un context on els treballadors no estaran en condicions per defensar-se.

Aquesta llei afecta tots els treballadors i especialment el més precaris : com ara els aprenents menors d’edat, a partir del 16 anys, que es podrà obligar a treballar 40 hores setmanals i fins a 10 hores al dia a canvi d’un salari de misèria en relació al dels adults. El govern Hollande ofereix com a pastura la joventut a la patronal.

Ara, més d’un estudiant sobre dos ha de treballar per poder finançar els seus estudis fent feines precàries. I quan s’entra en el marcat de treball el seus estatuts es manté encara en precari (CDD, estatges, servici cívic…). Amb aquest projecte de llei la seva perspectiva serà que seguir en precari tota la vida !

Tots els treballadors hi són implicats, també els agents titulars o no de la funció pública, amb aquesta legalització institucional de la precarietat. El projecte de llei preveu el reclutament de « contractuals a temps complet o incomplet en funció de les necessitats del service ».

Tota la desreglamentació de les 35 hores setmanals immediatament això serà aplicat per un simple decret en les 3 vessants de la funció pública.

Aquesta llei obra la via una major desregulació i flexibilitat a l’empresa en detriment dels treballadors : a més, limitaran a nivell dels prudomes les indemnitzacions en cas d’acomiadament laboral il•legal, i facilita els acomiadaments econòmics mentre privilegia els acords d’empresa cas a cas, en detriment d’una reglamentació col•lectiva per a tothom.

http://nordestllibertari.blogspot.fr/2016/03/dijous-es-presenta-en-el-consell-de.html