Accueil > Actualités > La CNT66 appelle contre la loi travail, jeudi 31 mars à 10h00 Place de (...)

La CNT66 appelle contre la loi travail, jeudi 31 mars à 10h00 Place de Catalogne. Perpignan

lundi 28 mars 2016, par cnt66

Tous au rassemblement jeudi 31 mars à 10h00 Place Catalogne !
Tous en grève jusqu’au retrait !

Les mobilisations des 9, 17 et 24 mars contre la loi dite Travail, malgré ses succès indéniables, ne doivent pas être les coups d’épées dans l’eau qu’espère ce gouvernement de toutes les trahisons !

Ce puissant mouvement social contre la destruction du Code du Travail et, plus largement, contre les politiques visant à affaiblir plus encore les droits durement acquis des travailleur-se-s doit plus que jamais se renforcer ce 31 mars face à toujours plus de violence tant étatique que patronale.
En dépit des nombreuses arrestations, comparutions immédiates et violences policières en tous genres, la mobilisation continue et la colère grandit !

Si les savants compromis entre le gouvernement, le MEDEF et certains "partenaires" sociaux censés constituer un rempart face à une exploitation sans limite explosent un à un (représentant-e-s du personnel et syndicalisme, droit de grève, conseil prud’homal, médecine du travail, inspection du travail, indemnisation chômage, etc), en revanche aucun contrôle ni sanctions ne sont envisagés pour les entrepreneurs.

Il est à craindre une vague de licenciements expéditifs à moindre frais pour réguler une masse salariale flexible à souhait et corvéable à merci.
Laisserons-nous ceux-là mêmes qui ont bradé nos retraites négocier notre exploitation actuelle ?

La CNT appelle tous les travailleur-se-s, chômeur-se-s, précaires, jeunes et moins jeunes, étudiant-e-s, lycéen-ne-s, retraité-e-s... à amplifier la riposte et la lutte, face à l’oppression sans cesse grandissante et féroce du MEDEF et du gouvernement, ce jeudi 31 mars et au-delà par une grève générale et illimitée, et exige :

  le retrait de la loi Travail impliquant la destruction des droits collectifs contenus dans le Code du Travail ;
  l’abrogation de la loi Macron libéralisant l’ensemble de l’économie et impliquant la restriction des droits syndicaux ;
  l’abrogation des réformes patronales telles que le CICE (60 milliards d’euros de cadeaux au patronat) et autres pactes de compétitivité n’ayant créé quasiment aucun emplois mais ayant en revanche garanti une progression des marges bénéficiaires au profit exclusif des actionnaires et des grands patrons ;
  l’arrêt des peines de prison pour les syndicalistes et répressions massives suite à l’état d’urgence et sa constitutionnalisation, tout comme le racisme affiché de la déchéance de nationalité.

La CNT exige l’abandon total et définitif de ce projet de loi.

Pour nous, comme pour les générations futures, celles de nos enfants, rien n’est impossible : il est nécessaire de faire front pour faire reculer la loi du Capital !

Le Code du Travail vaut bien une grève générale !

La CNT 66 fa una crida a la concentració obrera i estudiantina, amb manifestació, de dijous a les 10 del matí a la plaça de Catalunya de Perpinyà

Tothom a la vaga fins a la retirada de la llei El Khomri

TRAMUNTANA VERMELLA MAIL 28/03/2016 Perpinyà (Rosselló).- La CNT 66 fa una crida a la concentració obrera i estudiantina, amb manifestació, de dijous a les 10 del matí a la plaça de Catalunya de Perpinyà. En el comunicat que ens envia es remarca que cal anar tothom a la vaga fins a la retirada de la llei El Khomri :

“Les mobilitzacions dels dies 9, 17 et 24 marc contra la llei dita Treball, malgrat l’evidència dels seus èxits, no ens han de fer pensar que aquest govern ens farà tota mena de traïdories !

La força del moviment social contra la destrucció del Codi de Treball i, més àmpliament, contra les polítiques que tendeixen afeblir encara més els drets durament adquirits de les treballadores i dels treballadors cal que s’enforteixi molt més de cara al 31 de març enfront a l’augment de la violència estatal i també patronal.

En despit de les nombroses detencions policials, compareixences judicials immediates i violència policial de tot tipus, la mobilització continua i la còlera creix !

Si els escollits compromisos entre Govern, MEDEF i alguns "acompanyants" socials en concomitància constitueixen una autopista vers l’explotació senes límit en que els toquen un per un (representació del personal i sindicalisme, dret de vaga, consell de magistratura del treball, medicina del treball, inspecció del treball, indemnització de l’atur, etc., en canvi, cap control ni sanció no es preveu pels empresaris.

Queda clar que volen portat a terme una onada d’acomiadaments expeditius a baix preu a fi de regular una massa salarial flexible al seu gust i conveniència.

Deixarem que els mateixos que han trinxat les nostre jubilacions negociïn la nostra explotació actual ?

La CNT 66 fa una crida a totes les treballadores i a tots els treballadors, aturades i aturats, precàries i precaris, joves i menys joves, estudiantes universitàries i estudiants universitaris, batxilleres i batxillers, pensionistes... a amplificar la resposta i la lluita enfront l’opressió que no s’atura de créixer de manera ferotge per part de MEDEF i del Govern, per això, el dijous 31 de març i més enllà hi haurà una vaga general i il•limitada, en que s’exigeix :

 . la retirada de la llei Treball, que implica la destrucció dels drets col•lectius que hi ha en el Codi del Treball ;
 . l’abolició de la llei Macron, que liberalitza el conjunt de l’economia i implica la restricció dels drets sindicals ;
 . l’abolició de les reformes patronals, com ara la CICE (60 miliards d’euros de regal a la patronal) i altres pactes de competitivitat que no han creat pràcticament cap lloc de treball però, en canvi, han garantit una progressió dels marges en beneficis al profit exclusiu dels accionistes i la gran patronal ;
 . que s’aturin les sentències de condemnes de presó per sindicalistes i les repressions massives derivades de l’estat d’urgència i la seva constitucionalització, així com del racisme que comporta la pèrdua de nacionalitat.

La CNT 66 exigeix l’abandonament total i definitiu d’aquest projecte de llei.

Per nosaltres, igualment que per les generacions futures, les dels nostre infants, res és impossible : és necessari fer front per fer recular la llei del Capital !”.

http://nordestllibertari.blogspot.fr/