Accueil > Actualités > 14 juin : tou-te-s en grève et dans la rue contre la loi Travail !

Manifestation 10h30 place de Catalogne. Perpignan

14 juin : tou-te-s en grève et dans la rue contre la loi Travail !

vendredi 10 juin 2016, par cnt66

TOUTES ET TOUS EN GRÈVE ET MANIFESTATION
mardi 14 Juin 2016
Manifestation à 10h30, place Catalogne - Perpignan

Appel à la grève le 14 juin 2016 contre la loi Travail
Manifestation 10h30 place de Catalogne. Perpignan
Appel de la CNT éducation pour la grève générale du 14 juin contre la loi Travail

Aujourd’hui, c’est le privé qui est attaqué. Demain, ce sera le public ! Tou.te.s contre la loi Travail !

La loi Travail, c’est quoi ?

Aujourd’hui, le Code du travail garantit les droits de base des salarié.e.s sur le temps et les conditions de travail, le paiement des heures supplémentaires, etc. Un accord local ne peut être signé que s’il est plus favorable aux salarié.e.s que l’accord de branche. Un accord de branche ne peut être signé que s’il est plus favorable aux salarié.e.s que les dispositions des conventions collectives nationales. L’article 2 de la loi Travail met fin à cette situation : c’est l’inversion de la hiérarchie des normes. Un accord moins favorable aux salarié.e.s que les accords de branche ou nationaux pourra être signé !

La loi Travail permet aussi aux employeurs :

• de faciliter les licenciements économiques en augmentant leurs critères ;
• d’imposer aux salarié.e.s l’allongement et la flexibilité de la durée du travail, notamment en augmentant la durée de la journée et en fractionnant les temps de repos obligatoires ;
• de contourner des accords syndicaux (surtout quand ils sont favorables aux salarié.e.s !) par la mise en place d’un référendum au sein de l’entreprise ;
• de faciliter la réduction des salaires en élargissant les critères de calcul de baisse de l’activité de l’entreprise ;
• de restreindre les possibilités d’intervention de la médecine du travail…

Il s’agit quasi exclusivement de mesures susceptibles de dégrader les conditions de travail des salarié.e.s.

L’Éducation directement touchée

De nombreux personnels de l’Éducation ont des contrats précaires (de type CUI, CDD). Certains sont même des vacataires (agents techniques, AVS, personnels administratifs, personnels d’animation… ). Parmi ces contrats, certains sont de droit privé. Des personnels seront donc sous la coupe de cette loi !

Les fonctionnaires dans la ligne de mire du gouvernement

La logique de la loi Travail est déjà présente dans le rapport Laurent sur la fonction publique, rapport que Manuel Valls a tenté d’escamoter au vu de l’ampleur de la contestation actuelle. Selon ce rapport, les fonctionnaires travailleraient en moyenne quinze jours de moins que les salarié.e.s du privé. Sa conclusion est simple : il faut allonger le temps de travail des fonctionnaires ! Une ATSEM, selon le rapport, travaillerait 1553h par an. Il faudrait donc lui supprimer au moins une semaine de congés…

Les mesures préconisées ont leurs équivalents dans la loi Travail :

• réduction des congés (suppression du rattrapage de RTT en cas de congés maladie, suppression des congés supplémentaires pour les jours fractionnés) ;
• allongement du temps de travail (les temps de pause et de repas ne seraient plus comptés dans le temps de travail) ;
• réduction des autorisations spéciales d’absence pour le décès d’un proche, un enfant malade, etc. ;
• réduction des rémunérations (actuellement un temps partiel de 80% est rémunéré 85,7% du traitement plein et un temps partiel de 90% est rémunéré 91,4% ; le rapport préconise de revenir à une stricte proportionnalité ; comme ce sont les femmes qui majoritairement ont recours aux temps partiels, ce seront elles les premières touchées !).

Tou.te.s en grève et dans la rue mardi 14 juin !

Nous devons collectivement nous organiser et nous battre contre ces régressions de nos conditions de travail qui affecteront en premier lieu les précaires et les personnels de catégorie C dans l’Éducation. Ce gouvernement veut faire passer ces mesures régressives à coups de 49.3, de matraques et de condamnations. Ne nous laissons pas faire !

Vidéo d’appel pour le 14 juin et départ en autocar à partir de Lille


Moviment contra la Llei Treball
Tothom a la vaga i a sortir al carrer el dimarts 14 de juny

La CNT 66 crida a la manifestació de Perpinyà del dimarts a la plaça de Catalunya

Marxa lenta sindicalista ferroviària fins a l’estació de Cervera de la Marenda

A causa de la liberalització del transport ferroviari l’estació de Cervera perd un centenar de llocs de treball, segons els sindicats

TRAMUNTANA VERMELLA MAIL 10/06/2016 Perpinyà/Portvendres/Cervera de la Marenda (Rosselló).- La CNT educació 66 ha fet una crida a favor de la vaga general del 14 de juny contra Llei Treball i acudir a la manifestació sindical de Perpinyà (Rosselló) a les 10:30h des de la plaça de Catalunya de la ciutat.

Amb la denúncia del fet que ara mateix si és el sector privat qui s’ataca, aviat serà el públic. I es fa una crida a totes i a tots a la mobilització contra la Llei Treball.

La Llei Treball, que és això ? Mentre ara el Codi del Treball garanteix els drets de base de les persones assalariades en el temps i les condicions laborals, la paga de les hores suplementàries, etc. Un acord laboral local no es pot signat si no és més favorable a les assalariades i als assalariats que l’acord del sector. Un acord de sector no es pot signar si no és més favorable a les assalariades i als assalariats que les disposicions de les convencions col•lectives estatals. En canvi, l’article 2 de la Llei Treball liquida aquesta disposició : es tracta de la inversió de la jerarquia de les normes. Un acord menys favorable a les assalariades i als assalariats que els acords de sector o estatal que siguin signats.

La Llei Treball permet també als empresaris facilitar els acomiadaments econòmics pel fet que aquesta augmenta els seus criteris ; imposa a les assalariades i als assalariats la prolongació i la flexibilitat de l’horari laboral, sobretot a l’augmentar la jornada laboral i fraccionant el temps de repòs obligatori ; trastocant els acords sindicals (especialment quan aquests són favorables a les assalariades i als assalariats) per mitjà d’un referèndum en l’empresa ; facilita la reducció del salari tot ampliant els criteris de càlcul a la baixa per l’activitat de l’empresa ; restringint les possibilités d’intervenció de la medecina del treball…

Es tracta quasi exclusivament de mesures susceptibles de degradar les condicions de treball de les assalariades i dels assalariats.

Educació, directament tocada

Nombroses persones de l’Educació tenen contractes en precari (del tipus CUI, CDD). Alguns inclús són vacants (agents tècnics, AVS, personal administratiu, personal d’animació… ). Fins i to alguns d’aquests contractes són de dret privat. Així, hi ha gent a l’Ensenyament que queda afectada per aquesta llei.

Els funcionaris en el punt de mira del Govern

La lògica de la Llei Treball ja es troba present en l’informe Laurent sobre la funció pública, informe que Manuel Valls ha intentat amagar en vistes davant el ressò de la contestació actual. Segons aquest informe, el funcionari treballa una mitjana de quinze dies menys que les persones assalariades en el sector privat. La conclusió és simple : caldria allargar el temps de treball dels funcionaris. Una ATSEM, segons l’informe, treballa 1.553 hores a l’any. Segons l’informe, caldria suprimir al menys una setmana de les seves vacances…

Les mesures preconitzades tenen equivalents en la Llei Treball : reducció de les vacances (supressió de la recuperació del RTT en cas de baixa per malaltia, supressió de les vacances suplementàries pels dies fraccionats) ; allargament del temps de treball (els temps de pausa i pel dinar no seran comptats en l’horari laboral) ; reducció de les autoritzacions especials d’absència per defunció d’una persona propera, per un infant malalt, etc. ; reducció de les remuneracions (actualment un temps parcial del 80% és remunerat el 85,7% del tractament ple i un temps parcial del 90% és remunerat el 91,4% ; l’informe preconitza revenir a una estricta proporcionalitat ; com són les dones les persones que majoritàriament necessiten més temps parcials seran elles les primeres perjudicades).

La CNT crida a totes i a tots anar a la vaga i sortir al carrer el dimarts 14 de juny.

Col•lectivament cal organitzar-se i cal combatre contra aquestes regressions de les condicions laborals que afectaran en primer lloc les persones que treballen en precari i les persones de la categoria C en l’Educació. Aquest Govern intenta imposar aquestes mesures regressives a cops de 49.3, de porres i de condemnes. Ne s’ha de deixar fer-ho.


Marxa lenta sindicalista ferroviària fins a l’estació de Cervera

Aquet divendres al matí personal ferroviari ha fet una marxa lenta, dita de cargol, a la carretera per la Costa Vermella des de Portvendres a l’estació de Cervera de la Marenda (Rosselló). Trenta persones del sector ferroviari en vaga, per mitjà de vint automòbils, han sortit a les 8:30h de l’estació de Perpinyà (Rosselló). Han arribat a Portvendres par la 2 X 2 vies i han transitat a ralentí en el trajecte a Cervera a fi d’alterar la circulació. Les i els ferroviaris en vaga han arribar a Cervera a l’entorn de les 10 del matí.

A través d’aquesta acció, les i els vaguistes volen denunciar la situació problemàtica en la que es troba l’estació de Cervera de la Marenda. "El futur de l’estació es troba en perill —explica Julien Berthélémy, de la CGT—, des de l’obertura del transport ferroviari a la concurrència, amb la seva liberalització en 2010, s’ha perdut més del 60% du trànsit ferroviari. I per postres, el Govern ara vol suprimir el tren de nocturn París-Cervera. Això fa que en deu anys l’estació de Cervera hagi perdut un centenar de llocs de treball".

http://nordestllibertari.blogspot.fr/2016/06/moviment-contra-la-llei-treball-tothom.html